ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ (ป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑)ป้ายโครงการ ๑.๒x๒.๔ เมตร ๒)ป้ายโครงการ ๒.๒x๕ เมตร ๓)ป้ายบอกสถานที่ ๑๒x๒๔ นิ้ว จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ฐานรัฐการพิมพ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
   
   
 
(นายโสภณ ผสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2560