ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ (ถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 

https://process3.gprocurement.go.th/EGPRestService/egpmaster/getImagesLogo?filelogo=krut100.gif
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ซื้อจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ (ถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ ซื้อจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ (ถ้วยรางวัลและวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. 
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ ใบ 
               ๒. 
สายสะพานหนูน้อย จำนวน ๑ เส้น 
               ๓. 
ถุงดำ จำนวน ๔ โหล 

               ๔. เชือกฟาง จำนวน ๑๐ ม้วน 

               ๕. โบว์ติดหน้าอก จำนวน ๔๐ อัน 
               ๖. 
ปากกา จำนวน ๓ โหล 
               ๗. 
แฟ้มอ่อน จำนวน ๒ โหล 

               ๘. ดินสอ จำนวน ๖ แท่ง 

               ๙. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๑ ใบ 
               ๑๐. 
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ จำนวน ๑ ใบ 

               ๑๑. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๓ จำนวน ๑ ใบ 

               ๑๒. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๔ จำนวน ๑ ใบ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พ.ศึกษาภัณฑ์ เวียงสระ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐4๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

(นายโสภณ ผสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2560