ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรืองและต้นบานบุรีตามโครงการร่วมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 

 https://process3.gprocurement.go.th/eGPThemes/img/imagelogo/krut100.gif
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรืองและต้นบานบุรีตามโครงการร่วมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีหนังสือเชิญชวน ซื้อต้นดอกดาวเรืองและต้นบานบุรีตามโครงการร่วมใจถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่  นั้น
               ๑. ไม้ดอกเป็นต้น (๑๐.๑๖.๑๖.๐๐ ) ต้นดาวเรือง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ สวนครูชัย โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ไม้ดอกเป็นต้น (๑๐.๑๖.๑๖.๐๐ ) ต้นบานบุรี จำนวน ๕๐ ต้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ สวนครูชัย โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

   
   
 

(นายโสภณ ผสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2560