ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันธมิตร หมู่ที่ 4
   
 
   

  

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน  เวลา  การตรวจรับงานจ้าง

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันธมิตร หมู่ที่  4

-------------------------------------------------------

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา     ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    สายพันธมิตร  หมู่ที่  4  ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตามสัญญาจ้างเลขที่   19/๒๕60 ลงวันที่  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕60  โดยวิธีตกลงราคา  นั้น

                    บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง  ในวันที่  26   กันยายน   ๒๕60  และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว  เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง  ในวันที่  27  กันยายน   2560  เวลา 14.00 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

                    จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่  26  เดือนกันยายน    พ.ศ.2560

 

 

                                                                                                (ลงชื่อ)

        (นายโสภณ          ผสม)   

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2560