ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   
 
   

  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการตกลงราคาการจ้างเหมา  โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล  หมู่ที่  1   ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ดำเนินการโดยใช้ท่อ  พี.วี.ซี.  ชั้น  13.5  ขนาด Ø  6  นิ้ว  ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่  43-100  เมตร  หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า  4  ลบ.ม./ซ.ม.  ดำเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา 

                   วงเงินงบประมาณ                                      273,000.-      บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้คือ       269,000.-      บาท

                   รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                             ประกาศ  ณ  วันที่    11     เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕60

 

                                               (ลงชื่อ)

      (นายโสภณ      ผสม)

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2560