ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร หมู่ที่ 2
   
 
   

  

 

 
  http://www.siamganesh.com/all_gods/new/garuda/garuda3.jpg

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง  ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายช่องไทร  หมู่ที่ 2

.................………………………………

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะตกลงราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายช่องไทร  หมู่ที่ 2  

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร ตามสภาพพื้นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ราคางบประมาณ          264,000.-      บาท  (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

ราคากลาง                 264,000.-      บาท  (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑.      เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ดังกล่าว

๒.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๓.      มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  132,000.-  บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  21  สิงหาคม  ๒๕60  ระหว่างเวลา  10.๐๐ น. - ๑2.๐๐  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา  ยื่นเอกสารตกลงราคาได้ตั้งแต่วันที่ 18-24  สิงหาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ

                   ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่   สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ระหว่าง วันที่  18-24  สิงหาคม   2560     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7530-6258 ในวันและเวลาราชการ    หรือ   www.Thampannara.go.th

                             ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนสิงหาคม   พ..๒๕60

 

 

                                                          (ลงชื่อ)

                                                                    (นายโสภณ        ผสม)

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560