ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง
   
 
   

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวิทย์มอเตอร์บ้านส้อง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


                        (นายโสภณ  ผสม) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2564