ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรายเพชร หมู่ที่ 10
   
 
   

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

...............................................

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทรายเพชร หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำพรรณรา  อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  290.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,160.00  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด

วงเงินงบประมาณ                     800,000.-         บาท

ราคากลางที่จะใช้ในการจ้างครั้งนี้คือ   800,000.-        บาท

                    รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี้

                              ประกาศ  ณ  วันที่   13   เดือนกรกฎาคม    พ.ศ.2564

 

                        (นายโสภณ      ผสม)

                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2564