งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.6
   
 
   คำขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร แบบ สอ.6
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2564