ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าผูก เวทีพร้อมเครื่องเสียง ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเครื่องสำรองไฟ
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าผูก เวทีพร้อมเครื่องเสียง ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเครื่องสำรองไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าผูก เวทีพร้อมเครื่องเสียง ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเครื่องสำรองไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดจ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าผูก เวทีพร้อมเครื่องเสียง ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเครื่องสำรองไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสุภาวดี ชัยฤกษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


                        (นายโสภณ  ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2563