ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน
   
 
   

  

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

เรื่อง   การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง

โครงการซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน และต่อเติมกันสาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ หมู่ที่ 10

...............................................................

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้ดำเนินการโครงการซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน และต่ออเติมกันสาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดเขือ หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช รายเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรากำหนด  ตามใบสั่งจ้างเลขที่ CNTR-0199/63 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

                   บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจงานจ้างดังกล่าว เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.45 น. ณ สถานที่ดังกล่าว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2563

 

 

ลงชื่อ

 (นายโสภณ      ผสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2563