ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ได้มีโครงการ จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอสซี การช่าง (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๓๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
   

(นายโสภณ     ผสม)
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563